Devanshi Sheth
MSc Marketing & Strategy (2018 - 2019)